Klachten en geschillen

Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij verzoeken u dan als volgt te handelen:

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
U kunt zich daarvoor ook schriftelijk wenden tot mr. R.J. Ruiter, klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de ‘Geschillencommissie Advocatuur’. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillen specifiek op het gebied van slachtofferhulp

Op grond van het LSA-procesreglement tot het beslechten van geschillen inzake declaraties, kunnen beide partijen het oordeel van de LSA-geschillencommissie inroepen over de hoogte van het honorarium van de LSA-advocaat.

Wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels

Alle advocaten in Nederland, derhalve ook wij, zijn, anders dan andere rechtshulpverleners niet zijnde advocaat, gebonden aan een wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels en zijn onderworpen aan het beroepstuchtrecht van de Orde van Advocaten.

Wanneer u meent wegens het gedrag van uw advocaat een beroep te moeten doen op het relatief zware middel van een tuchtklacht, dan verwijzen wij u naar onze plaatselijke Deken die de aangewezen persoon is om tuchtklachten in behandeling te nemen.