Klachten en geschillen

Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij verzoeken u dan als volgt te handelen:

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
U kunt zich daarvoor ook schriftelijk wenden tot mr. R.J. Ruiter, klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de ‘Geschillencommissie Advocatuur’. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ‘s-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor als hiervoor onder 1 bedoeld, indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is niet van toepassing op geschillen die betreffen de incasso van één of meer door de BV aan de opdrachtgever verzonden declaraties.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.geschillencommissie.nl

Indien u meer informatie wilt hebben over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur dan kunt u via ons kantoor informatie aanvragen. U kunt ook informatie aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Geschillen specifiek op het gebied van slachtofferhulp

Op grond van het LSA-procesreglement tot het beslechten van geschillen inzake declaraties, kunnen beide partijen het oordeel van de LSA-geschillencommissie inroepen over de hoogte van het honorarium van de LSA-advocaat.

Wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels

Alle advocaten in Nederland, derhalve ook wij, zijn, anders dan andere rechtshulpverleners niet zijnde advocaat, gebonden aan een wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels en zijn onderworpen aan het beroepstuchtrecht van de Orde van Advocaten.

Wanneer u meent wegens het gedrag van uw advocaat een beroep te moeten doen op het relatief zware middel van een tuchtklacht, dan verwijzen wij u naar onze plaatselijke Deken die de aangewezen persoon is om tuchtklachten in behandeling te nemen.