Medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en klachtrecht:

In de gezondheidszorg gaat lang niet alles zoals gewenst. Het gaat bij ongewenste gebeurtenissen lang niet altijd om fouten. Een aanvankelijk gemiste diagnose, ongewenste bijwerkingen van een bepaalde therapie, complicaties van een behandeling, voorbeelden te over van onbedoelde maar niet te verwijten gevolgen van medisch handelen.

Tegenover alles wat niet bedoeld en ongewenst is maar U zonder 'fout' overkomt in de zorg, staan al die voorbeelden van onzorgvuldigheid in de zorg, soms met onduidelijke gevolgen, soms met op voorhand evidente ernstige gevolgen. Onvoldoende elementair onderzoek door de huisarts, onvoldoende diagnostiek in het ziekenhuis, onzorgvuldige uitvoering van medische ingrepen, enz.

Een bijzondere vorm van medische aansprakelijkheid is gelegen in de schending door de arts van zijn informatieplicht over voorgenomen diagnostisch of therapeutisch handelen. Een patiënt dient, naar behoren geïnformeerd door de arts zoals over risico's en alternatieven, een weloverwogen keus te kunnen maken tussen de voorgestelde ingreep en de alternatieven en daarmee zijn voldoende geïnformeerde toestemming te geven. Dat heet ook wel 'informed consent' (geïnformeerde toestemming) in de geneeskunde.  Schending van de informatieplicht kan leiden tot een gebrekkige toestemming van de patiënt met juridische gevolgen van dien.

Het recht rondom medische zaken  kent procedureel meerdere mogelijkheden met een eigen functie:

Klachtrecht: Indienen klacht bij de interne klachtencommissie van een instelling danwel een klachtinstituut. Opmerking verdient dat per 01-01-2017 het 'klachtregime' door nieuwe wetgeving is gewijzigd: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Tuchtrecht: Indienen klacht bij het medisch tuchtcollege tegen betrokken zorgverlener(s) met verzoek tot het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel.

Civiele aansprakelijkheid: een vordering tot schadevergoeding wegens civielrechtelijke tekortkoming.

Medische aansprakelijkheid is een bijzondere vorm van 'letselschade' en vereist bijzondere kennis en vaardigheden in de elkaar overlappende medische en juridische argumentatie. Dat laatste geldt naast de aansprakelijkheidsvraag ook ter zake de zg. causaliteitsvraag. Er zijn weinig medische zaken waarin de vraag naar de gevolgen van de fout (causaliteit) niet een centrale discussie oplevert. Bewijsrechtelijke leerstukken zijn hier van doorslaggevend belang.

Het behoeft geen betoog dat een combinatie van medische en juridische kennis op dit zeer gespecialiseerde rechtsgebied van grote meerwaarde is.


← Vorige